Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Badanie dojrzałości organizacji

Dzień Dobry, wspólnie z Fundacją Governica (https://www.governica.com/) zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, której wyniki wykorzystane zostaną wyłącznie w celach naukowych.

Ankieta obejmuje problematykę z zakresu: dojrzałości, modeli dojrzałości, dojrzałość w zakresie zarzadzania wiedzą, jakością i procesami oraz doskonalenie zarządzania.

W zamian otrzymacie Państwo bezpłatną diagnozę na temat stopnia rozwoju dojrzałości Państwa organizacji, która pomoże Państwu na skuteczne planowanie oraz budowanie swojej przewagi konkurencyjnej. 

 

z wyrazami szacunku 

Adam Skrzypek

 

PO WYPEŁNIENIU ANKIETY PROSZĘ WCISNĄĆ KLAWISZ "WYŚLIJ"

Ogólne rozumienie dojrzałości

Jak rozumie Pani/Pan dojrzałość organizacji?

Pewien poziom umiejętności
Atrybut funkcjonowania organizacji i ludzi
Normatywny, postulowany sposób postępowania
Stopień, w jakim zasoby przedsiębiorstwa, które umożliwiają realizację celów strategicznych i są optymalnie alokowane w stabilnych i opomiarowanych procesach
Zmienna decyzyjna, która powinna być poddana analizie
Pewien stan, do którego powinna zmierzać organizacja w procesie doskonalenia zarządzania
Stan osiągnięcia pełni rozwoju
Wypadkowa dojrzałego sposobu zarządzania, procesów biznesowych, sposobu myślenia kadry zarządzającej i pracowników
Ważny etap rozwoju organizacji, który ma wpływ na pozycję i przewagę konkurencyjną
Stan umysłu

W jakim stopniu poniższe cechy wpływają na wzrost dojrzałości organizacji?

Chęć ludzi do identyfikacji przyczyni niepowodzeń i sukcesów
Kompetencyjność w zakresie określania możliwych, potencjalnych problemów w przyszłości
Efektywność, skuteczność, produktywność, sprawność, doskonałość
Umiejętności niezbędne do rozwiązywania problemów
Zdefiniowanie i dobre funkcjonowanie komunikacji wewnątrzorganizacyjnej
Wdrażanie modelu procesowego przedsiębiorstwa
Świadomość istnienia ograniczeń i skłonność do ich eliminowania
Wysoka jakość produktu i relacji międzyorganizacyjnych
W perspektywie finansowej: maksymalizacja przepływów pieniężnych, krótkie okresy zwrotu
W obszarze procesów wewnętrznych: zdolność mierzenia kosztów i orientowanie na ich optymalizację
W perspektywie klientów: optymalizacja jakości relacji z klientami, indywidualne traktowanie klienta, lojalność, satysfakcja, zadowolenie, prosumeryzm
W perspektywie rozwoju: doskonalenie, inwestowanie w celu zachowania istniejącego potencjału, zachowanie wysokiej jakości i zorientowanie na doskonałość
Kompetencje w zakresie planowania działań, definiowania procesów, racjonalnego podziału zadań, odpowiedzialności, terminowego zachowania dyscypliny budżetowej, doskonalenie jakości funkcjonowania
Sprawność finansowa, wzrost obrotów, dobra opinia klientów, dojrzałość procesów, techniki i dojrzałość w obszarze zarządzania jakością
Proszę ocenić wg skali 0 - Nie wpływają; 5 - Bardzo wpływają)

Czy poniższe czynniki świadczą według Pani/Pana o dojrzałosci organizacji?

Wdrożenie i doskonalenie konkretnego podejścia do zarządzania
Wdrożenie metodyki usprawniania procesów
Wdrożenie modelu samooceny
Wdrożenie technologii informatycznych
Właściwe dopasowanie wszystkich elementów do modelu biznesowego

Dojrzałość organizacji powinna być rozpatrywana w kontekście nowego paradygmatu rozwoju jako organizacji zrównoważonej. Oznacza to dla mnie;

Zrównoważone podejście do odpowiedzialności (odniesienia prawne, ekonomiczne, do środowiska naturalnego, społeczne)
Oparcie relacji społecznych w organizacji na zaufaniu
Zintegrowanie dojrzałości specjalistycznych w spójną dojrzałość holistyczną
Właściwe dopasowanie wszystkich elementów do modelu biznesowego

Miary dojrzałości organizacji to:

Wszechstronne zaangażowanie wszystkich uczestniczących w procesach doskonalenia zarządzania

Posiadanie dojrzałych klientów ( wiedza klienta, wiedza na temat zarządzania projektami, procesami, wiedza)

Posiadanie dojrzałych pracowników ( zdolność do stawiania sobie wysokich wymagań, gotowość do przyjmowania odpowiedzialności, wykształcenie i doświadczenie, wyróżniające kompetencje)
Umiejętność dostosowania bieżących działań do wyzwań cywilizacyjnych
Poziom dojrzałości określa stopień dojrzałości zastosowania koncepcji ciągłego doskonalenia

Według mnie organizacja dojrzała, dojrzały system  to ...

Powinna być oceniona z wielu perspektyw: finansowej, procesów wewnętrznych, klienta, rozwoju
Dojrzała organizacja to ta, która skutecznie i efektywnie realizuje swoją strategię i cele i osiąga trwały sukces (ISO 9004)
Dojrzały system obejmuje partnerstwo (z dostawcami, instytucjami, organizacjami rządowymi i innymi stronami zainteresowanymi oparte na wspólnej strategii, dzieleniu się wiedzą, jak też korzyściami i stratami (ISO 9004)

Model dojrzałości to:

Narzędzie pozwalające w ramach procesów oceny przypisać organizację do określonego poziomu rozwoju i na tej podstawie zarekomendować działania umożliwiające osiągnięcie wyższego poziomu
Popularność zyskały w zarządzaniu projektami, procesami, ale ich logika umożliwia zastosowanie ich w zarządzaniu jakością, wiedzą, technologią…
Modele dojrzałości to ważna grupa podstawowych narzędzi wdrażania idei ciągłego doskonalenia w organizacjach
Modele dojrzałości umożliwiają wskazanie obszarów doskonalenia w obszarze biznesu, procesów i pracowników
Celem modeli dojrzałości jest: analiza i doskonalenie funkcjonujących dziedzin działalności przedsiębiorstwa

Moim zdaniem korzyści ze stosowania modeli dojrzałości organizacji to ...

Przydatne narzędzie do oceny zarzadzania wszystkimi procesami organizacji na tle innych organizacji
Ocena dojrzałości dostarcza informacji , które umożliwiają osiąganie lepszych wyników procesów
Poprawa prognozowania w zakresie osiągania celów, kosztów, wykonania, osiąganie lepszej skuteczności w zakresie realizacji celów organizacji
Poprawa zdolności zarządzania w ustanawianiu nowych, bardziej ambitnych celów organizacji
Model może wskazać wzrost poziomu dojrzałości w zakresie wykorzystywanych instrumentów zarządczych i stosowanych praktyk warunkujących sprawność wykorzystania posiadanego potencjału
Propozycja: należałoby wprowadzić do obszarów oceny aspekty miękkie związane z zachowaniami ludzi, kulturą organizacyjną, postawami kierowniczymi, bo mogłyby one wpłynąć na aplikacyjność i wiarygodność modeli dojrzałości

Uważam, że słabe strony modeli dojrzałości to ...

Niepraktyczność i brak elastyczności
Modele operują poziomami dojrzałości, co stwarza poczucie wprowadzania kolejnego systemu oceny
Struktura informacji w modelach dojrzałości to ukierunkowanie na przekaz „co robić a nie jak robić, rodzi to trudności w podnoszeniu dojrzałości przez organizacje własnymi siłami
Wysokie koszty wdrożenia (wsparcie konsultantów) i odroczone w czasie, trudne do zmierzenia korzyści rodzą niechęć zarządzających do stosowania modeli dojrzałości na szersza skale
Skupienie się na sztucznym kategoryzowaniu organizacji według poziomów dojrzałości
Modele dojrzałości zwracają większa uwagę na usprawnianie systemów zarzadzania ale traktują proces doskonalenia jako wdrażanie kolejnych , dalszych praktyk ze zdefiniowanego katalogu
Modele doskonałości mają ograniczenia, które mają swoje źródło w tym że opracowano je z myślą o ocenie przedsiębiorstw, a nie o doskonaleniu
Ograniczeniem jest to, że ma miejsce brak zrozumienia ich istoty i braku systemowego podejścia do ich stosowania

Uważam, że ocena dojrzałości w zakresie zarządzania wiedzą umożliwia: ...

Diagnozę obszaru zarządzania wiedzą
Wskazanie problemów
Określenie planów zmian w przyszłości
Wskazanie możliwości zwiększenia efektywności zarządzania ( kultura promująca dostęp do wiedzy, strategia tworzona pod kątem swobody przepływu informacji, wzrost roli badań, wymiana doświadczeń, ciągłe doskonalenie, dbałość o relacje z interesariuszami, rozwój technologii informatycznych)
Rozwój pracowników (swobodne przekazywanie wiedzy między pracownikami, motywowanie wiążące się ze wzrostem kreatywności i innowacyjności, stwarzanie kluczowych kompetencji, praca w grupach, coaching, mentoring)
Usprawnianie komunikacji wewnętrznej, sprawnie działające procedury pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania wiedzy, rozwiązania informatyczne wspomagające przepływ informacji, dzielenie się wiedzą)
Redukcję kosztów zarządzania ( oszczędności czasu poprzez skodyfikowanie wiedzy i szybki dostęp do potrzebnej wiedzy i ekspertów)
Wzrost kreatywności i innowacyjności: tworzenie warunków sprzyjających wymianie doświadczeń, szkolenia pracowników, rozwijanie kompetencji, wspólnoty praktyków, zespoły zadaniowe
Wzrost elastyczności zarzadzania: stałe monitorowanie i ocena tego, co dzieje się na rynku, szybkie reagowanie na bodźce z otoczenia
Istnieją zależności: im wyższy poziom dojrzałości praktyk z zakresu zarzadzania wiedzą, tym trwalsza przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw
Na wzrost dojrzałości organizacji w warunkach GOW (Gospodarki opartej na wiedzy) wpływa wzrost zdolności integracji, która umożliwia wzrost elastyczności, efektywności, dostosowywania się do zmian
Na wzrost dojrzałości organizacji w warunkach GOW wpływa poziom dojrzałości istniejących rozwiązań
Na wzrost dojrzałości organizacji w warunkach GOW wpływa efektywne zarządzanie wiedza jawną i ukrytą
Przejawem wzrostu dojrzałości organizacji w obszarze zarządzanie wiedzą jest możliwość wyceny zasobów niematerialnych: wiedzy, kapitału intelektualnego
Firma do wyceny wiedzy i kapitału intelektualnego stosuje Metodę BSC, monitor aktywów niematerialnych, Skandia Navigator
Firma nie wycenia wartości zasobów niematerialnych, ale widzi potrzebę wyceny i pomiaru tych zasobów

Uważam, że miarą dojrzałości firm w postrzeganiu roli zarządzania wiedzą jest fakt, że:

Procesy w obszarze zarządzania wiedzą są zdefiniowane, wdrożone, mierzone i usprawniane
Zarządzanie wiedzą jest pewną inwestycją organizacji, która musi podlegać pewnym standardom i regułom
Firmy dostrzegają konieczność udziału szerokiej grupy pracowników w procesach zarządzania wiedzą
Istnieje świadomość, że brak procesów zarządzania wiedzą może obniżyć ich zdolność do konkurowania
Pomimo świadomości zagrożeń, zarządzanie wiedzą nie zawsze jest priorytetem dla przedsiębiorstw
Firma posiada system wspierający zarządzanie wiedzą
Tworzone są banki wiedzy
Mapowanie wiedzy to przejaw dojrzałości w obszarze wiedzy, bo wspomaga ponowne wykorzystanie wiedzy i zapobieganie rozwiązywaniu już rozwiązanych problemów
Mapowanie wiedzy to przejaw dojrzałości w obszarze wiedzy, bo wskazuje wyspy szczególnych kompetencji w organizacji oraz sugeruje połączenia w celu dzielenia się wiedzą
Mapowanie wiedzy to przejaw dojrzałości w obszarze wiedzy, bo odkrywa tworzące się wspólnoty praktyków
Mapowanie wiedzy to przejaw dojrzałości w obszarze wiedzy, bo dostarcza poziomu odniesienia dla ewaluacji zarządzania wiedzą
Mapowanie wiedzy to przejaw dojrzałości w obszarze wiedzy, bo ogranicza liczbę ekspertów poprzez pomoc pracownikom w znajdowaniu użytecznej dla nich wiedzy
Dojrzała organizacja posiada dwie orientacje w procesach mapowania wiedzy: - przedmiotowe mapowanie wiedzy: porządkowanie zasobów wiedzy wg określonych kryteriów np. stosowanie klasyfikacji technologii - podmiotowe mapowanie wiedzy: przyporządkowanie wiedzy do określonych osób, zespołów lub organizacji.
W dynamicznym mapowaniu wiedzy w organizacji wykorzystuje się : - metodykę analizy sieci społecznych (SNA) - inne metody wizualizacji np. łańcuch wartości dodanej Portera
Zaangażowanie pracowników oraz definiowanie strategicznych zasobów wiedzy zostało uznane za kluczowy czynnik wspomagający dzielenie się wiedzą organizacji
Dostosowanie oferty przedsiębiorstw do wymagań odbiorców
Wzrost wiedzy pracowników i produktywności personelu
Wprowadzane są innowacyjne produkty i usługi
Poprawiają się stosunki z interesariuszami
Ma miejsce kształtowanie kompetencji warunkujących utrzymanie procesów i funkcji niezbędnych do zachowania różnorodności.

Model rozwoju w ocenie dojrzałości w zakresie ZW, obejmuje 5 poziomów: Jaki jest stopień zaawansowania firmy w procesie dojrzałości.

Jaki jest stopień zaawansowania firmy w procesie dojrzałości
Poziom dojrzałości 1 (initial): początkowy, wstępny, inicjalny, przygotowawczy
Poziom 2 (repeated): powtarzający się, wielokrotny, wielorazowy
Poziom 3 (defined) określony, zdefiniowany, stanowiący charakterystykę
Poziom 4 (managed): zarządzany
Poziom 5 (defined): optymalizacja

Miarą dojrzałości organizacji w zakresie zarządzania wiedzą jest dysponowanie odpowiednią infrastrukturą zarządzania wiedzą w postaci:

Pamięci organizacyjnej
Sieci transferu wiedzy
Infrastruktury Business Intelligence
Infrastruktury współpracy
Generowanie wiedzy
Dostępu do wiedzy
Osadzania wiedzy
Ułatwiania przepływu wiedzy

Moim zdaniem doskonałość dotyczy:

ludzi i ich cech
efektów działań
zwiększenia efektywności funkcjonowania organizacji
wzrostu stopnia zadowolenia klientów

Proszę ustosunkować się do poniższych twierdzeń.

Doskonałość organizacyjna mierzona jest liczącym się udziałem w rynku i przejawia się poprzez sposoby wytwarzania
Doskonałość organizacyjna mierzona jest liczącym się udziałem w rynku i przejawia się poprzez rozwój potencjału zatrudnionych
Doskonałość organizacyjna mierzona jest liczącym się udziałem w rynku i przejawia się poprzez ofertę produktową i usługową, które są lepsze i tańsze w porównaniu z konkurencją
Doskonalenie to przedsięwzięcie podejmowane w celu uzyskania dodatkowych korzyści dla organizacji i jej klientów
Doskonalenie powinno być oparte na Kole E. Deminga PDCA zaplanuj, wykonaj, sprawdź, działaj)
Doskonalenie to identyfikacja działań doskonalących i sprawne zarządzanie nimi
Dojrzałość w obszarze projektów, procesów, wiedzy, jakości wpływa na doskonalenie, efektywność, konkurencyjność i rozwój
Wpływa na doskonalenie w obszarze : ekonomicznym, technicznym, społecznym, organizacyjnym
Osiągnięty poziom dojrzałości przekłada się na doskonalenie PDCA

Moim zdaniem moja organizacja znajduje się na następującym poziomie dojrzałości w rozwoju CI (Continnous Improvement)

Jaki jest stopień dojrzałości w rozwoju CI (Continnous Improvement) dotyczy Pani/Pana organizacji
Poziom 1. Zainteresowanie koncepcją zostało zapoczątkowane(uczestnictwo w szkoleniu)
Poziom 2. Formalne zobowiązanie do budowania systemu, który będzie rozwijać CI w całej organizacji
Poziom 3. Formalne zobowiązanie do budowania systemu, który będzie rozwijać CI w całej organizacji
Poziom 4. Proaktywne CI, próba rozwijania autonomii indywidualnej i grupowej do zarządzania i bezpośredniego wpływu na własne procesy
Poziom 5. Pełna zdolność CI zbliżona do modelu organizacji uczącej się

Według mnie aspekty prowadzenia działań doskonalących to:

Zrozumienie podstawowych wartości ciągłego doskonalenia
Stosowanie podstawowych wartości ciągłego doskonalenia
Zdolność połączenia aktywności doskonalących ze strategicznymi celami organizacji
Zdolność tworzenia spójności między wartościami i działaniami w zakresie ciągłego doskonalenia w bieżącym działaniem organizacji
Zdolność rozwijania organizacji uczącej się na wszystkich poziomach

Według mnie ciągłe doskonalenie może być prowadzone w oparciu o:

scenariusz ewolucyjny: powolne usprawnianie
scenariusz rewolucyjny: radykalna przebudowa działalności
strategiczne doskonalenie: dopasowanie modelu procesowego do modelu biznesu
operacyjne doskonalenie: skupienie się na jednym celu i rozwiązywanie konkretnego problemu

Proszę o ustosunkowanie się do następujacych twierdzeń dotyczących doskonalenia procesów:

Doskonalenie procesów biznesowych (mierzenie, kontrola, ulepszanie procesów) to podwyższanie ich poziomu dojrzałości.
Osiąganie wyższego poziomu dojrzałości procesów wpływa na zwiększenie poziomu dojrzałości organizacji.
W organizacji uczącej się zarządzanie wiedzą ( gromadzenie, kreowanie, działania oparte na doświadczeniu) stają się czynnikami wpływającymi na wzrost doskonałości organizacji uczącej się, zorientowanej projakościowo
Inicjatywy doskonalące mają ważną rolę w osiąganiu doskonałości biznesowej przyczyniając się do doskonalenia określonych aspektów działalności organizacji

Według mnie podstawowe wartości uwzględniane w modelach doskonałości:

Przywództwo i stałość celów
Koncentrowanie uwagi na kliencie
Ciągłe uczenie się , innowacyjność i doskonalenia
Zaangażowanie i rozwój pracowników
Partnerstwo na rzecz rozwoju
Zwinność i elastyczność
Koncentrowanie uwagi na przyszłości
Ekonomia uwagi
Umiejętność wykorzystywania nadarzających się okazji
Odpowiedzialność społeczna
Koncentrowanie uwagi na wynikach i kreowaniu wartości
Systemy, procesy zarządzanie na podstawie faktów
Współpraca i praca zespołowa
Zarządzanie wiedzą

Według mnie skuteczne metody wspomagające doskonalenie organizacji to:

Systemy zarządzania jakością zgodne z wymaganiami norm ISO 9001, 9004
TQM
Six Sigma, Lean Management, LeanSixSigma
Modele dojrzałości: w zarządzaniu procesami, projektami, technologia
Modele dojrzałości zarządzania jakością
Modele dojrzałości zarządzania wiedzą
Społeczna odpowiedzialność

Według mnie skuteczne metody budowy modeli dojrzałości organizacji to:

Określenie zakresu: uzasadnienie potrzeby, cel, sposób wdrożenia
Projektowanie modelu: wybór postaci modelu, powinien pozwolić na uzyskanie odpowiednich rezultatów oceny i zawierać program naprawczy, tu określa się wymiary funkcjonalności (cele) i poziomy dojrzałości
Wypełnianie wiedza: burza mózgów, metoda delficka, wiedza podręcznikowa
Testowanie: czy miary mierzą to, do czego były zaprojektowane, czy model jest zrozumiały, czy forma przekazu gwarantuje prawdziwe oceny, czy kolejność działań jest możliwa do wykonania
Wdrożenie
Utrzymanie i doskonalenie modelu dojrzałości
Metoda top-down budowy modeli dojrzałości: nacisk na to czym jest dojrzałość: określenie poziomów i wymiarów a później jej mierzenie
Metoda Bot-tom-up budowy dojrzałości w dziedzinach bardziej rozwiniętych, gdzie świadomość znaczenia dojrzałości procesów jest większa uwaga skupiona jest najpierw na mierzeniu, a na tej podstawie budowane są wymiary

Według mnie najbardziej przydatne modele dojrzałości w zarządzaniu wiedzą w organizacji

Ocena dojrzałości w zakresie zarządzania wiedzą umożliwia diagnozę obszaru zarządzania wiedzą
Ocena dojrzałości w zakresie zarządzania wiedzą umożliwia- wskazanie problemów
Ocena dojrzałości w zakresie zarzadzania wiedzą umożliwia określenie planów zmian w przyszłości
Wiedza jest rozproszona w różnych obszarach. W ocenie dojrzałości konieczne jest umiejscowienie problemów związanych z zarządzaniem wiedzą w oddzielnym obszarze
Umiejscowienie problemów związanych z zarządzaniem wiedzą w oddzielnym obszarze jest realne i możliwe
Umiejscowienie problemów związanych z zarządzaniem wiedzą w oddzielnym obszarze jest to uzasadnione w oparciu o analizę wielu modeli dojrzałości procesów, projektów, jakości, technologii
Wymiary oceny dojrzałości z obszarze wiedzy: gromadzenie, przetwarzanie, transfer wiedzy umożliwiają podjęcie działań w zakresie usprawniania poszczególnych działań i doskonalenia zarządzania

Według mnie najbardziej przydatne modele dojrzałości w zarządzaniu wiedzą w organizacji

Ocena dojrzałości w zakresie zarządzania wiedzą umożliwia diagnozę obszaru zarządzania wiedzą
Ocena dojrzałości w zakresie zarządzania wiedzą umożliwia- wskazanie problemów
Ocena dojrzałości w zakresie zarzadzania wiedzą umożliwia określenie planów zmian w przyszłości
Wiedza jest rozproszona w różnych obszarach. W ocenie dojrzałości konieczne jest umiejscowienie problemów związanych z zarządzaniem wiedzą w oddzielnym obszarze
Umiejscowienie problemów związanych z zarządzaniem wiedzą w oddzielnym obszarze jest realne i możliwe
Umiejscowienie problemów związanych z zarządzaniem wiedzą w oddzielnym obszarze jest to uzasadnione w oparciu o analizę wielu modeli dojrzałości procesów, projektów, jakości, technologii
Wymiary oceny dojrzałości z obszarze wiedzy: gromadzenie, przetwarzanie, transfer wiedzy umożliwiają podjęcie działań w zakresie usprawniania poszczególnych działań i doskonalenia zarządzania

Czym jest według Pani/Pana zintegrowany system dojrzałości organizacyjnej?

Odpowiada na potrzebę mierzenia postępów osiąganych przez organizację w procesie ciągłego doskonalenia
Umożliwia ocenę postępu organizacji w procesie doskonalenia
Narzędzie poprawy efektywności ekonomicznej i finansowej, skuteczności, sprawności
Narzędzie pełniące rolę wzorca w procesie implementacji systemów zarządzania i narzędzie doskonalenia systemów już istniejących
Pomoc w ocenie kompetencji i praktyk oraz określenie kierunków doskonalenia
Próba ilościowego wyrażenia ocen jakościowych
Wskazuje kierunki doskonalenia zarządzania z wykorzystaniem modeli dojrzałości w zarządzaniu wiedzą
Wdrożenie modelu to usprawnienie przedsiębiorstwa znajdujące odzwierciedlenie w wybranych wskaźnika KPI i stałe doskonalenia w oparciu o Koło Deminga PDCA
Gromadzenie, przetwarzanie i transfer wiedzy umożliwia usprawnienie działań i doskonalenie zarzadzania- dojrzałość w obszarze zarzadzania wiedzą to podstawa zintegrowanego systemu dojrzałości organizacyjnej
Brak procesów zarzadzania wiedzą i zarządzania procesami, zarządzania jakością może obniżać zdolność do konkurowania
Umożliwia opracowanie kompleksowego modelu samooceny organizacji ( model dojrzałości w zakresie jakości, wiedzy i procesów zarządzanie jakością, procesami i wiedzą)
Metryczka
Proszę określić formę prawną Państwa organizacji

Wielkość organizacji

Proszę podać branże, w których działa organizacja [Proszę podać do 4 branż - Proszę przeciagnać wybrane opcje na puste pole obok]

Dominujące obszary działalności [proszę podać do 3 - Proszę przeciagnać wybrane opcje na puste pole obok]:

Zasięg działania

Kapitał:

Jaki szczebel zarządzania Pani/Pan reprezentuje?

Proszę podać typ przedsiębiorstwa